FUNDACIÓ LITHICA-PEDRERES DE S´HOSTAL

Les Pedreres de s’Hostal són un gran univers laberíntic tallat al terreny, fruit de
l’extracció manual i mecànica de la pedra de marès, destinada a la construcció
tradicional de l’illa. Sónla petjada del treball de l’home en el paisatge i un patrimoni
regenerat com un gran jardí i centre de la cultura de la pedra. Declarades Bé
d’Interès Etnològic l’any 2017 pel Consell de Menorca.
Duració visita: 60-90minuts aproximadament