Aquest document contractual regirà la contractació de productes i serveis a través del lloc  https://entradas.codetickets.com/entradas/casa-de-la-musica-manresa , propietat de CASA DE LA MÚSICA DE MANRESA, SCCL, en endavant PRESTADOR.
 

L’acceptació d’aquest document comporta que l’USUARI:

 

•    Ha llegit, entén i compren el que aquí s’exposa.
•    És una persona amb capacitat suficient per contractar.

•    Assumeix totes les obligacions aquí disposades.

 

Aquestes condicions tindran un període de validesa indefinida i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del lloc web del PRESTADOR.

 

El PRESTADOR informa que el comerç és responsable i coneix la legislació vigent dels països als que envia els productes i es reserva el dret de modificar unilateralment les condicions, sense que això pugui afectar als béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació.

 

 

Identitat de les parts contractants

 

D’una banda, el proveïdor dels béns o serveis contractats per l’USUARI és CASA DE LA MÚSICA DE MANRESA, SCCL, amb domicili social a Avda. Els Dolors, 17 – 08243 -  MANRESA (BARCELONA) - ESPAÑA, NIF F01994995 i amb telèfon d’atenció al client / USUARI 615276901
 

I d’altra banda, l’USUARI, registrat en el lloc web mitjançant un nom d’usuari i contrasenya, sobre els quals té responsabilitat plena d’ús i custodia, i és responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al PRESTADOR.

 

Objecte del contracte

 

El present contracte té per objecte regular la relació contractual de compravenda nascuda entre el PRESTADOR i l’USUARI en el moment en que aquest accepta, durant el procés de contractació en línia, la casella corresponent.
 

La relació contractual de compravenda comporta l’entrega, a canvi d’un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web, d’un producte o servei concret.

 

Procediment de contractació

 

L’USUARI, per poder accedir als serveis o productes oferts pel PRESTADOR, haurà de donar-se d’alta a través del lloc web mitjançant la creació d’un compte d’usuari. Per això, l’USUARI haurà de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que li seran  requerides, les quals es tractaran de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i detallat a l’Avís legal i Política de privacitat d’aquest lloc web.
 
L’USUARI seleccionarà un nom d’usuari i una contrasenya, comprometent-se a fer un ús diligent de les mateixos i a no posar-les a disposició de tercers, així com a comunicar al PRESTADOR la pèrdua o robatori de les mateixes o del possible accés per un tercer no autoritzat, de manera que aquest procedeixi al bloqueig immediat.

Una cop ha sigut creat el compte d’usuari, s’informa que de conformitat amb el que exigeix l’article 27 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), el procediment de contractació seguirà els següents passos:

 

1.    Clàusules generals de contractació.
2.    Enviament d’Entrades.
3.    Dret de desistiment.
4.    Reclamacions.
5.    Força major.
6.    Competència.
7.    Generalitats de l’oferta.
8.    Preu i termini de validesa de l’oferta.
9.    Forma de pagament, despeses i descomptes.
10.    Procés de compra.
11.    Garanties aplicables.
12.    Garanties i devolucions.

13.    Llei aplicable i jurisdicció.

 

1.    CLÀUSULES GENERALS DE CONTRACTACIÓ

 

Llevat estipulació particular per escrit, la realització d’una comanda al PRESTADOR suposarà l’acceptació per part de l’USUARI d’aquestes condicions legals. Cap estipulació feta per l’USUARI podrà diferir de les del PRESTADOR si no ha sigut expressament acceptada prèviament i per escrit pel PRESTADOR:

L’adquisició de l’entrada representa l’acceptació, per part de l’adquiridor, de les següents Condicions Generals d’Ús:

 

1.    Un cop adquirida, l’entrada no serà canviada ni serà tornat el seu import.

2.    L’Organització es reserva el dret d’alterar o modificar el programa de l‘esdeveniment.
3.    Es reserva el dret d’admissió.
4.    Aquesta entrada disposa de diferents mesures de seguretat. L’Organització no es fa responsable de les entrades que no hagin   sigut adquirides en els punts de venda oficials. Tota entrada danyada, trencada o amb indicis de falsificació, autoritzarà a l’Organització a impedir al seu portador l’accés al recinte. En aquests casos, l’Organització es reservarà el dret a emprendre les mesures legals indicades en el punt 13 d’aquestes Condicions Generals d’Ús.
5.    L’admissió queda supeditada al fet de disposar de l’entrada completa i en bones condicions. El posseïdor de l’entrada perdrà els drets que aquesta l’atorga al sortir del recinte.
6.    En el moment d’entrar al recinte, el públic pot ser registrat segons la Llei, no permeten, en cap cas, l’entrada d’objectes que puguin ser considerats perillosos per l’Organització o que estiguin prohibits per la normativa vigent, així com càmeres fotogràfiques o de vídeo, gravadores o qualsevol altre aparell de captació d’imatge i so.
7.    En esdeveniments musicals queden reservats tots els drets d’imatge i propietat intel·lectual derivats de l‘esdeveniment, no podent el públic assistent filmar o gravar sense una autorització escrita de l’Organització.
8.    La societat emissora de l’entrada (
CASA DE LA MÚSICA DE MANRESA, SCCL) no assumeix en cap cas les obligacions i responsabilitats que competeixen a l’Organització.
9.    El públic assistent podrà aparèixer en imatges preses per diferents mitjans de comunicació per a la seva posterior difusió promocional.

10.    En cas de que l’organització no ho especifiqui, l’edat mínima legal per accedir a aquest tipus d’esdeveniment és de 16 anys. Quan l’esdeveniment sigui del tipus Discoteca, l’edat mínima legal per accedir a l’esdeveniment és de 18 anys.

 

L’Organització de l’esdeveniment podrà denegar l’accés o expulsar del recinte al portador de l’entrada en cas d’incompliment de les presents Condicions Generals d’Ús o en cas de desatendre les indicacions efectuades pel personal de l’Organització. La denegació de l’accés o expulsió també es podrà dur a terme en el cas de que, racionalment, pugui preveure’s que la seva permanència en el recinte suposi una situació de risc o perill per al propi

 

1.    Portador o per als altres assistents de l’esdeveniment; per allau o també per estats d’intoxicació aparent o potencial, responsabilitzant-se personalment al portador, en tots els casos, per les seves pròpies accions i omissions quan aquestes provoquin lesions a tercers o danys materials.
2.    Tot intent d’estafa, sostracció, robatori, així com els danys a la propietat privada causats directa o indirectament a l’Organització, autoritzen a aquesta a emprendre les mesures legals, tant civils com penals, que estimi oportunes contra els causants.
3.    La possessió d’aquesta entrada no atorga el dret al seu posseïdor o a tercers a utilitzar la mateixa, o el seu contingut, amb finalitats publicitàries, de marketing o de promoció (inclosos els concursos, regals i/o sortejos), associades al posseïdor de l’entrada o tercers.

4.    Aquesta entrada s’ha de custodiar fins el dia de l’esdeveniment com si fossin diners en metàl·lic. El comprador de l’entrada o la persona a nom de la qual es personalitza l’entrada, assumeix tota responsabilitat en cas de que la seva entrada es presenti per duplicat, fotocopiada o falsificada, perdent tots els drets que aquesta l’atorga per poder accedir a l’esdeveniment.

 

2.    ENVIAMENT D’ENTRADES

 

El PRESTADOR no enviarà cap entrada fins que hagi comprovat que s’ha realitzat el pagament.

 

3.    DEVOLUCIÓ

 

En cas d'anul·lació total de l'esdeveniment, l'Organització es compromet a la devolució de l'import de l'entrada. El cost de distribució que els canals de venda apliquen al preu d'aquesta entrada, no serà retornat en cap cas per l'Organització, atenent que l'Organització no és preceptora d'aquest import i que la prestació d'aquest servei s'entén realitzada en el moment de la compra d'aquesta entrada. 

 

4.    RECLAMACIONS

 

Qualsevol reclamació que l’USUARI consideri oportuna serà atesa en la menor brevetat possible, podent-se realitzar en les següents adreces de contacte:
 
CASA DE LA MÚSICA DE MANRESA, SCCL, Avda. els Dolors, 17A – 08243 MANRESA (BARCELONA) - ESPAÑA,

Telèfon: 615276901

 

Resolució de litigis en línia (Online Dispute Resolution)

 

Conforme a l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d’accés gratuïta per a la resolució de conflictes online entre l’USUARI i el PRESTADOR, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia, mitjançant la intervenció d’un tercer, anomenat Organisme de resolució de litigis, que actua d’intermediari entre ambdues parts. Aquest organisme és neutral i dialogarà amb ambdues parts per aconseguir un acord, podent finalment suggerir i/o imposar una solució al conflicte.
 

Enllaç a la plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

5.    FORÇA MAJOR

 

Les parts no incorreran en responsabilitat davant qualsevol falta deguda a causa major. El compliment de l'obligació es demorarà fins al  cessament del cas de força major.

 

6.    COMPETÈNCIA

 

L’USUARI no podrà cedir, transferir o transmetre els drets, responsabilitats i obligacions contractades a la venda.
 
Si alguna estipulació d'aquestes condicions fos considerada nul·la o d'impossible compliment; la validesa, legalitat i compliment de la resta no es veuran afectats de cap manera, ni patiran modificació de cap manera.
 

L’USUARI declara haver llegit, conèixer i acceptar les presents Condicions Generals en tota la seva extensió.

 

7.    GENERALITATS DE L’OFERTA

 

Totes les vendes i entregues efectuades pel PRESTADOR s’entendran sotmeses a les presents Condicions Generals.
 
Cap modificació, alteració o pacte contrari a la Proposta Comercial de 
CASA DE LA MÚSICA DE MANRESA, SCCL o aquí estipulat tindrà efecte, llevat pacte exprés per escrit firmat pel PRESTADOR, en aquest cas, aquests pactes particulars prevaldran.
 

Donats els continus avenços tècnics i millores dels productes, el PRESTADOR es reserva la facultat de modificar les seves especificacions respecte la informació facilitada a la seva publicitat, fins que no afecti el valor dels productes oferts. Aquestes modificacions tindran així mateix validesa en cas de que, per qualsevol causa, es veiés afectada la possibilitat de subministrament dels productes oferts.

 

8.    PREU I TERMINI DE VALIDESA DE L’OFERTA

 

Els preus que s'indiquen respecte de cada producte inclouen l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) o altres impostos que puguin ser aplicables. Aquests preus, llevat que s'indiqui expressament el contrari, no inclouen les despeses d'enviament, manipulació, embolcall, assegurances d'enviaments o qualssevol altres serveis addicionals i annexos al producte o servei adquirit.
 
Els preus aplicables a cada producte són els publicats al lloc web i s'expressaran en la moneda EURO. L'USUARI assumeix que la valoració econòmica d'alguns dels productes podrà variar en temps real.
 
Abans de realitzar la compra podrà comprovar en línia tots els detalls del pressupost: articles, quantitats, preu, disponibilitat, despeses de transport, càrrecs, descomptes, impostos i el total de la compra. Els preus poden canviar diàriament mentre no es realitzi la comanda.
 
Un cop realitzada la comanda, els preus es mantindran tant si hi ha disponibilitat de productes com si no.
 
Tot pagament realitzat al PRESTADOR comporta l'emissió d'una factura a nom de l'USUARI registrat o de la raó social que aquest hagi informat en el moment de realitzar la comanda. Aquesta factura serà enviada juntament amb el producte adquirit, així com en PDF a l'adreça de correu electrònic proporcionada per l'USUARI.
 

Per a qualsevol informació sobre la comanda, l’USUARI podrà contactar a través del telèfon d’atenció al client del PRESTADOR 937.048.904 o via correu electrònic a la direcció davidtorras@ccmm.cat

 

9.    FORMAS DE PAGAMENT, CÀRRECS I DESCOMPTES

 

El PRESTADOR possibilita les següents formes per efectuar el pagament d’una comanda:
 

Vostè pot pagar les seves compres mitjançant la plataforma de pagament virtual externa (TPV) PayPal, o aquelles altres S&C en el lloc web. Amb la finalitat i efecte de que S&C pugui realitzar les oportunes gestions, l’USUARI haurà de notificar, en el menor termini de temps possible, qualsevol càrrec indegut o fraudulent en el mètode de pagament utilitzat per a la compra sobre la qual hagi sobrevingut infracció. La no notificació en un termini de 24 hores exonerarà a S&C de qualsevol responsabilitat respecte al reintegrament per l’USUARI.

 

10.    PROCÉS DE COMPRA

 

Qualsevol producte del nostre catàleg es pot afegir a la cistella. En aquesta, només s'han d'observar els articles, la quantitat, el preu i l'import total. Un cop guardada la cistella, es procedirà a calcular els impostos, càrrecs i descomptes segons les dades de pagament i d'enviament introduïts.
 
Les cistelles no tenen cap vinculació administrativa, només és un apartat on es pot simular un pressupost sense cap compromís per ambdues parts.
 

Des de la cistella es pot fer una comanda seguint els següents passos per a la seva correcta formalització: 

 

1. Comprovació de les dades de facturació.

2. Comprovació de la direcció d’enviament.
3. Selecció de la forma de pagament.

4.  Realitzar la comanda (comprar).

 

Un cop processada la comanda, el sistema envia instantàniament un correu electrònic al departament de gestió del PRESTADOR.

 

Comandes (sol·licituds de compra)

 

En un màxim de 24 hores, en dies feiners, s'enviarà un correu electrònic confirmant l'estat de la comanda i la data d'enviament.

11.    GARANTIES APLICABLES

 

Tots els productes oferts a través del lloc web són completament originals, llevat que s'indiqui el contrari en la seva descripció. Tots tenen un període de garantia de dos anys, d'acord amb els criteris i condicions descrits en el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries.
 

12.    GARANTIES I DEVOLUCIONS

 

La garantia dels productes oferts respondran als següents articles basats en la Llei 23/2003 de 10 de juliol de Garanties de venda de béns de consum:

 

I) Conformitat dels serveis amb el contracte

 

1.    Excepte prova en contra, s'entendrà que els serveis són conformes amb el contracte sempre que compleixin tots els requisits que s'expressen a continuació, llevat que per les circumstàncies del cas algun d'ells no sigui aplicable:

a.    S'ajustin a la descripció realitzada per 
CASA DE LA MÚSICA DE MANRESA, SCCL

b.    Siguin aptes per als usos a què ordinàriament es destinen els serveis del mateix tipus.

c.    Siguin aptes per a qualsevol ús especial requerit pel client quan ho hagi posat en coneixement de 
CASA DE LA MÚSICA DE MANRESA, SCCL en el moment de la celebració del contracte, sempre que aquest hagi admès que el servei és apte per a aquest ús.

d.    Presenten la qualitat i prestacions habituals d'un servei del mateix tipus que el client pugui fundadament esperar, tenint en compte la naturalesa d'aquest i, si escau, de les descripcions sobre les característiques concretes dels serveis fetes per 
CASA DE LA MÚSICA DE MANRESA, SCCL

e.    
CASA DE LA MÚSICA DE MANRESA, SCCL descriu els detalls, les característiques i les fotografies dels serveis facilitats pel productor dels mateixos, de manera que no queda obligat per aquestes declaracions públiques.

2.    La manca de conformitat que resulti d'una incorrecta prestació del servei s'equipararà a la falta de conformitat del mateix quan la prestació estigui inclosa en el contracte de serveis i hagi estat realitzada per 
CASA DE LA MÚSICA DE MANRESA, SCCL o sota la seva responsabilitat, o per l'USUARI quan la prestació defectuosa es degui a un error en les instruccions establertes en el mateix.

3.    No és procedent la responsabilitat per faltes de conformitat que l'usuari conegui o no hagi pogut ignorar en el moment de la celebració del contracte o que tinguin el seu origen en serveis subministrats per l'usuari.

 

II) Responsabilitat del PRESTADOR

 

CASA DE LA MÚSICA DE MANRESA, SCCL respondrà davant l’USUARI de qualsevol falta de conformitat que existeixi en el moment del lliurament del servei. CASA DE LA MÚSICA DE MANRESA, SCCL. reconeix a l’USUARI el dret a la reparació del servei, a la seva substitució, a la rebaixa del preu i a la resolució del contracte. 

 

III) Reparació i substitució dels serveis

 

1.    Si el servei no és conforme amb el contracte, l'USUARI podrà optar entre exigir la reparació o la substitució del mateix, llevat que una d'aquestes opcions resulti impossible o desproporcionada. Des del moment en què l'USUARI comuniqui a CASA DE LA MÚSICA DE MANRESA, SCCL. la opció escollida, ambdues parts s'han d'atenir. Aquesta decisió de l'USUARI s'entén sense perjudici del que disposa l'article IV següent per als supòsits en què la reparació o la substitució no aconsegueixin posar el servei en conformitat amb el contracte.

2.    Es considerarà desproporcionada tota forma de sanejament que imposi a CASA DE LA MÚSICA DE MANRESA, SCCL  costos que, en comparació amb l’altra forma de sanejament, no siguin raonables, tenint en compte el valor que tindria el servei si no hagués falta de conformitat, la rellevància de la manca de conformitat i si la forma de sanejament alternativa es pogués realitzar sense inconvenients majors per a l’USUARI.

 

IV) Regles de la reparació o substitució del servei

 

La reparació i la substitució s'ajustaran a les següents regles:

 

a.    Seran gratuïtes per a l’USUARI.

b.    Es duran a terme en un termini raonable i sense més inconvenients per a l'usuari, tenint en compte la naturalesa dels serveis i la finalitat que tinguessin per a l'USUARI.

c.    La reparació suspèn el còmput dels terminis a què es refereix l'article VII. El període de suspensió començarà des que l'USUARI ho posi en coneixement de 
CASA DE LA MÚSICA DE MANRESA, SCCL. i conclourà amb el lliurament a l'USUARI del servei ja reparat. Durant els sis mesos posteriors al lliurament del servei reparat, CASA DE LA MÚSICA DE MANRESA, SCCL respondrà de les faltes de conformitat que van motivar la reparació. Es presumeix que es tracta de la mateixa manca de conformitat quan es reprodueixin en el servei defectes del mateix origen que els inicialment manifestats.

d.    La substitució suspèn els terminis a què es refereix l'article VII des de l'exercici de l'opció fins al lliurament del nou servei. Al servei substitut li és aplicable, en tot cas, el segon paràgraf de l'article VII.

e.    Si conclosa la reparació i lliurat el servei, aquest segueix sent no conforme amb el contracte, l'USUARI podrà exigir la substitució del mateix, dins dels límits que estableix l'apartat 2 de l'article IV, o la rebaixa del preu o la resolució del contracte en els termes de l'article V.

f.    Si la substitució no aconsegueix posar el servei en conformitat amb el contracte, l'USUARI podrà exigir la reparació del mateix, dins dels límits que estableix l'apartat 2 de l'article IV, o la rebaixa del preu o la resolució del contracte en els termes de els articles V i VI.

 

V) Rebaixa del preu i resolució del contracte

 

La rebaixa del preu i la resolució del contracte procediran, a elecció de l'USUARI, quan aquest no pugui exigir la reparació o la substitució del producte i en els casos en què aquestes no s'hagin dut a terme en termini raonable o sense més inconvenients per a l'USUARI. La resolució no és procedent quan la falta de conformitat sigui d'escassa importància.

 

VI) Criteris per a la rebaixa del preu

 

La rebaixa del preu serà proporcional a la diferència existent entre el valor que el producte hagués tingut en el moment del lliurament d'haver estat d'acord amb el contracte i el valor que el producte efectivament lliurat tenia en el moment del lliurament.
 

VII) Terminis

 

CASA DE LA MÚSICA DE MANRESA, SCCL respon de les faltes de conformitat que es manifestin en un termini de dos anys des del lliurament. En els productes de segona mà, CASA DE LA MÚSICA DE MANRESA, SCCL i l’USUARI podran pactar un termini menor, que no podrà ser inferior a un any des del lliurament.
 
Excepte prova en contra, es presumeix que les faltes de conformitat que es manifestin en els sis mesos posteriors al lliurament ja existien quan el producte es va lliurar, excepte quan aquesta presumpció sigui incompatible amb la naturalesa del producte o l'índole de la falta de conformitat.
 
Excepte prova en contra, el lliurament s'entén fet el dia que figuri a la factura o etiqueta de compra, en l'albarà de lliurament corresponent si aquest fos posterior

L'acció per a reclamar el compliment del que preveuen els articles anteriors prescriu al cap de tres anys des del lliurament del producte.

L’USUARI haurà d’informar a 
CASA DE LA MÚSICA DE MANRESA, SCCL. de la falta de conformitat en el termini de dos mesos des de que va tenir coneixement d’ella.

Excepte prova en contra, s'entendrà que la comunicació de l'USUARI ha tingut lloc dins el termini establert.

 

VIII) Acció contra el productor

 

Quan a l'USUARI li resulti impossible o li suposi una càrrega excessiva dirigir-se a CASA DE LA MÚSICA DE MANRESA, SCCL per falta de conformitat dels productes amb el contracte de compravenda podrà reclamar directament al productor amb la finalitat d’obtenir la substitució o reparació del producte.
 
Amb caràcter general, i sense perjudici que la responsabilitat del productor cessi, en els mateixos terminis i condicions que els establerts per 
CASA DE LA MÚSICA DE MANRESA, SCCL el productor respondrà per la falta de conformitat quan aquesta es refereixi a l'origen, identitat o idoneïtat dels productes, d'acord amb la seva naturalesa i finalitat i amb les normes que els regulen.
 
S'entén per productor, el fabricant d'un producte o l'importador del mateix en el territori de la Unió Europea o qualsevol persona que es presenti com a tal en indicar en el producte el seu nom, marca o un altre signe distintiu.
 

Qui hagi respost davant l'USUARI, disposarà del termini d'un any per a repetir de responsable de la manca de conformitat. Aquest termini es computa a partir del moment en què es va completar el sanejament. 

 

 

13.    SEGURETAT

 

El lloc web utilitza tècniques  de seguretat de la informació generalment acceptada en la industria, com firewalls, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l’objectiu d’evitar l’accés no autoritzat de dades. Per aconseguir aquests objectius, l’usuari/client accepta que el prestador obtingui dades per a efecte de la corresponent autenticació dels controls d’accès..

Les dades de les targetes de crèdit s’introdueixen en una pàgina segura i que es transfereix mitjançant SSL.

 

 

 

 

14.    LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

 

Aquestes condicions es regiran o interpretaran conforme a la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. El PRESTADOR i l’USUARI acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels productes o serveis objecte d’aquestes Condicions dels jutjats i tribunals del domicili de l’USUARI.
 
En cas de que l’USUARI tingui el seu domicilio fora d’Espanya, el PRESTADOR i l’USUARI renuncien expressament a qualsevol altre fòrum, sotmetent-se als Jutjats i Tribunals més propers a la població de MANRESA(Espanya).